UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14:44, Thứ Sáu, 10-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2023 được ban hành nhằm mục đích đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin tình hình thế giới và trong nước đến với Nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

Công tác thông tin đối ngoại bao gồm những nội dung chính:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền;

2. Tập huấn, nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại;

3. Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người;

4. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

5. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương/hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách làm mới;

6. Triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Công tác thông tin đối ngoại phải đáp ứng những yêu cầu:

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội; có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, triển khai giữa các cấp, các ngành và địa phương; lồng ghép tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                                                                NTT

Tải Kế hoạch tại đây.

Các tin khác