Quảng Bình ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

16:29, Thứ Năm, 10-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09/02/2022 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua để từng bước thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 34-CTr/TUngày 22/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh; xây dựng, phát triển chính quyền số tỉnh Quảng Bình tổng thể, toàn diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để đưa hoạt động của các cấp chính quyền lên môi trường số, bảo đảm an toàn thông tin; phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi mô hình quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, tạo ra các giá trị mới cho xã hội.

Ảnh Mục tiêu cụ thể chuyển đổi số Quảng Bình năm 2022

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh dựa trên 3 trụ cột chính là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tương ứng gồm: hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số và các hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu và các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào thực tiễn để xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của cơ quan, địa phương năm 2022; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phát huy vai trò đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số theo chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số tại ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo chức năng quản lý nhà nước; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành mình, địa phương mình trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

                        Từ Công Nghĩa Hạnh

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.
 

Các tin khác