Lấy ý kiến của thành viên Đội ƯCSC ATTTM đối với Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN

8:1, Thứ Sáu, 8-5-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai thực hiện Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020,

Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Download Dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế tại đây!

Kính đề nghị các thành viên Đội ứng cứu sự cố ATTTM của tỉnh quan tâm nghiên cứu, tham gia góp ý bản Dự thảo Quyết định và Quy chế kèm theo, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/6/2020 (thông qua Trung tâm CNTT&TT, Thường trực Đội ứng cứu sự cố).

Trân trọng!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác