Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

10:37, Thứ Tư, 8-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

* Nội dung lấy ý kiến:

 Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, toàn bộ các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.dbnd.quangbinh.gov.vn), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.ubmt.quangbinh.gov.vn), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.stnmt.quangbinh.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

* Hình thức lấy ý kiến:

Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức; Góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Bình; trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

* Đối tượng lấy ý kiến:

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Bình; Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế; Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình, các Trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Các tầng lớp Nhân dân.

           Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tải xuống tại đây!

  PC

Các tin khác