Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

10:12, Thứ Tư, 8-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương, tháng 2/1943. Đây là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính chất nền tảng về nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong suốt 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của Đề cương được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển để từng bước hoàn thiện tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Nhằm khẳng định, tuyên truyền và tiếp tục nghiên cứu về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, phục vụ công tác tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện. Thông qua đó giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

Vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 27/01/2023 về việc tổ chức tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), trong đó thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

1. Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Thời gian (dự kiến): Tháng 02/2023.

- Nội dung: Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, với những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của nền văn học, nghệ thuật  đất nước, quê hương qua 80 năm thực hiện “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

2. Sản xuất và phát sóng phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)”

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2023 đến tháng 02/2023.

- Nội dung: Tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; văn hóa, con người Quảng Bình đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, quê hương.

3. Tham gia cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam

- Cơ quan tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo Đề án của Bộ).

- Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023.

- Nội dung: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình), hướng đến đối tượng là người dân thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)”

- Cơ quan tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao; Hội văn học Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023.

- Nội dung: Tổ chức sản xuất, phát sóng các diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật có chất lượng về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

5. Các hoạt động với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam”, sự phát triển của văn học, nghệ thuật Quảng Bình.

- Cơ quan tổ chức: Hội văn học Nghệ thuật tỉnh.

- Thời gian: dự kiến tổ chức (trong tháng 3/2023).

- Nội dung: Tập trung làm rõ vai trò quan trọng của Đề cương đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục vận dụng, bổ sung, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền văn học, nghệ thuật Quảng Bình trong thời kỳ mới.

6. Công tác thông tin, tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội văn học, nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2023 đến tháng 02/2023.

- Nội dung: Tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; xuất bản và phát hành sách, tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, con người Quảng Bình…; tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của Đề cương, kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức bằng hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn kết với các sự kiện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các địa phương, đơn vị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023; hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và cơ sở; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hồ Quang

Các tin khác