Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

16:47, Thứ Hai, 12-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 07/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 602/CV-BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

2. Những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của Đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

3. Phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực và in đậm sâu sắc với đồng bào, đồng chí; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo. 

4. Những thành tựu và kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

6. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

-    Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)!

-    Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Người cộng sản kiên trung mẫu mực!

-    Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế!

-    Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Kiến trúc sư tài năng, sáng tạo!

-    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

-    Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-    Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

-    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Đề cương tuyên truyền tải xuống tại đây!

Hồ Quang (Tổng hợp)
 

Các tin khác