Chi Bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII

8:43, Thứ Hai, 31-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/7/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 16/6/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị học tập.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Chi ủy, Lãnh đạo Sở phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận như: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về “phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về “công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về “phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị XH”; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Thái, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan nghiêm túc học tập, nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII vào thực tiễn công tác, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, gắn việc triển khai nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân với chức năng, nhiệm vụ cơ quan trong tình hình mới./.

Huyền Loan

Các tin khác