Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

9:58, Thứ Ba, 28-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm công nghệ cao và phần tử xấu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Việc ban hành Kế hoạch còn nhằm mục đích đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác bảo vệ BMNN, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã đề ra 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm đó là: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc chấp hành các quy định của công tác bảo vệ BMNN. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN các cấp; bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN. Tiếp tục ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ BMNN, các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc, văn thư, lưu trữ... cho phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ BMNN. Đẩy mạnh hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, đảm bảo an toàn thông tin, BMNN trên không gian mạng; xử lý vụ việc lộ, mất BMNH. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết công tác bảo vệ BMNN theo quy định. Bảo vệ BMNN trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; báo chí, xuất bản; trong tổ chức hội nghị, hội thảo có nội dung BMNN; trong quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN.

Công tác bảo vệ BMNN là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, không để xảy ra lộ, mất BMNN.

                                                                                                          NTT

Xem Kế hoạch xem tại đây.

Các tin khác