Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

16:43, Thứ Sáu, 10-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 31/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-STTTT phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình.

Việc phát động Phong trào thi đua trong ngành Thông tin và Truyền thông nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, qua đó tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung tướng đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Trung tướng, khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Trung tướng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Phong trào thi đua năm nay với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình” được phát động từ tháng 01 đến hết tháng 03/2023. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông, các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức phát động đợt thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) và các sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên/một đại sứ du lịch”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua năm nay được triển khai sâu rộng trong toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tạo sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu ngành Thông tin và Truyền thông đề ra năm 2023.

Xem Kế hoạch tại đây

Hồ Quang

Các tin khác