Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại tỉnh Quảng Bình

16:46, Thứ Ba, 25-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1975/KH-UBND thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ (Đề án 146) phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng
và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030” tại tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 146; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kiến thức, kỹ năng số để người dân tiếp cận, cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện; phát triển nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Chương trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025:

Lãnh đạo các cấp, các ngành trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình. Mọi người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

100% người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương (tỉnh, huyện, xã), doanh nghiệp được đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn có nhận thức và có kỹ năng về chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước được tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

60% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, đất đai, ngân hàng...; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Thành lập mạng lưới chuyển đổi số từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã.

Tuyển chọn, cử cán bộ tham gia Chương trình “Đào tạo được tối thiểu 20 chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương” do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

50% các trường học trên địa bàn tỉnh (từ các cấp học phổ thông đến cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề của tỉnh) có nội dung chuyển đổi số trong chương trình giảng dạy, đào tạo; 20% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

        Mục tiêu đến năm 2030:

100% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Tham gia mở rộng triển khai mô hình "Giáo dục đại học số" theo định hướng chung của Bộ ngành Trung ương.

100% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Các nhiệm vụ cụ thể được nêu rõ trong kế hoạch là:

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, gồm: xây dựng chương trình truyền thông về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội, trên các cổng/trang TTĐT, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị; Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số; Xây dựng các chương trình, nội dung thông tin, tuyên truyền; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, trưng bày lưu động về sản phẩm số, giải pháp số, các thành tựu về chuyển đổi số; Tổ chức tuyên truyền trực quan sử dụng pa-nô, áp phích, tranh cổ động, đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền về chuyển đổi số; Học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số; Biểu dương, tôn vinh và khen thưởng.

        - Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số, gồm: Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan từ tỉnh đến cấp xã, trong tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; Tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs).

        - Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, gồm: Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi sổ, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; Đào tạo, bồi dưỡng tổi thiểu 20 chuyên gia chuyển đổi số được cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất về chuyển đổi sổ, công nghệ số, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số của tỉnh; Phổi hợp triển khai Chương trình “Học từ làm việc thực tế” để xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tế và đặt hàng của doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo giáo viên dạy các hoạt động giáo dục liên quan đến tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông về phương pháp STEM/STEAM, tổ chức triển khai chương trình STEM/STEAM trong giáo dục phổ thông.

       Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ triển khai, về cơ chế tài chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội, nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì triển khai Kế hoạch.

                                                                                                          T,N

Các tin khác