Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 488

  • Tổng 6.641.794

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển chính quyền số và bảo đảm ATTTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai...

(Website Sở TT&TT) Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 2394/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

..
Xem tiếp
Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
(Website Sở TT&TT) Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng.....
Xem tiếp
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát...
(Website Sở TT&TT) Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
(Website Sở TT&TT) Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035...
Xem tiếp
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
(Website STTTT) - Ngày 29/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020...
Xem tiếp