Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1494

  • Tổng 7.147.126

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của...
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh đã Kế hoạch số 698/KH-UBND về việc chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021...
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như.....
Xem tiếp
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển chính quyền số và bảo đảm ATTTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai...

(Website Sở TT&TT) Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 2394/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

..
Xem tiếp
Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
(Website Sở TT&TT) Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng.....
Xem tiếp