CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 444

  • Tổng 7.765.469

Kế hoạch Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025
Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1829/KH-UBND về Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 21/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1445/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nội dung cụ thể như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong...
Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 805/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.....
Xem tiếp
Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược...
Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm.....
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập...
Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1975/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng.....
Xem tiếp