Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

9:8, Thứ Tư, 20-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2294/KH-UBND ngày 09/11/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông cần  tăng cường tuyên truyền đến tận người dân gồm: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (gọi tắt là 02 nhóm TTHC liên thông).

Để công tác triển khai 02 nhóm TTHC liên thông trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông đại chúng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân về vai trò, giá trị, lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên Cổng DVC quốc gia như: giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ thực hiện 01 lần nhưng có thể giải quyết được 03 TTHC kèm theo từ 02 nhóm TTHC liên thông, từ đó tạo sự đồng thuận, tự giác thực hiện. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tần suất sử dụng DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng DVC quốc gia. Giúp cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho công dân: giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, giảm tiêu cực, phiền hà cho công dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giải quyết TTHC trong hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông, góp phần nâng cao khả năng tự thực hiện DVC trực tuyến của công dân, giảm tình trạng cán bộ, công chức làm hộ, làm thay DVC cho công dân và nộp hồ sơ DVC không đúng thành phần dẫn đến bị từ chối hồ sơ.

Kế hoạch nêu rõ các hình thức, phạm vi, nội dung tuyên truyền. Cụ thể về nội dung truyền thông phải phn ánh đúng ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện các DVC trực tuyến gồm: đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước; giúp công dân thực hiện TTHC nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tuyên truyền gắn hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền 02 nhóm TTHC liên thông với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Yêu cầu cán bộ, công chức nắm rõ quy trình liên thông, thành phần hồ sơ để hướng dẫn công dân thực hiện. Trong đó, cần tặng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành (Tư pháp, Y tế, Công an, Lao động - Thương bình và Xã hội, Bảo hiểm xã hội) để cụ thể hóa nội dung hướng dẫn cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã nắm rõ thành phần hồ sơ TTHC liên thông để hỗ trợ công dân nộp, đính kèm hồ sơ lên phần mềm đúng quy định.

Về hình thức tuyên truyền phải đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Quá trình triển khai có trọng tâm, trọng điểm (trước hết tập trung vào nhóm đối tượng dễ tiếp cận với công nghệ số như: cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, ngân hàng...). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.

TTBCXB

Các tin khác