Vai trò của truyền thông trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số

14:13, Thứ Ba, 19-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, được các cấp, các ngành quán triệt, chỉ đạo triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền luôn phải đi trước một bước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân về công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy quá trình xoá đói, giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bên cạnh đó, truyền thông còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững tại các cộng đồng dân cư.  Vai trò đặc biệt này được thể hiện ở "sức mạnh" và sự ảnh hưởng của truyền thông trong xã hội ngày nay và mối quan hệ giữa truyền thông với di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Nhờ có truyền thông, nhiều di sản, giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng được bạn bè trên thế giới biết đến, lan toả và thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Từ đó ngày càng có nhiều khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam, tại Quảng Bình. Cũng nhờ truyền thông, nhiều bất cập, lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước về di sản, về bảo tồn giá trị truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được phản ánh để tìm hướng tháo gỡ, giải quyết, góp phần đưa công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đi vào chiều sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch trong tình hình hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hoá tốt đẹp của địa phương gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên hoạt động truyền thông vẫn còn những bất cập như dung lượng, thời lượng các chuyên đề, chuyên mục, tin, bài dành cho công tác bảo tồn di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số còn khiêm tốn. Một số cơ quan truyền thông chưa chủ động khai thác đề tài về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình nên hiệu quả tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Vì vậy, để nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Bình gắn với phát triển du lịch, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác văn hoá thông tin từ cấp tỉnh đến cơ sở xã, phường, thôn, bản phải nâng cao năng lực truyền thông, tận dụng ưu thế mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng đến người dân, đồng thời truyền thông, quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng các gái trị du lịch truyền thống bền vững tại cộng đồng dân cư.

TTBCXB
 

Các tin khác