Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8:10, Thứ Năm, 3-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:

 

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) được ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh và tự động; tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.

- Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, xem đây là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố… nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin.

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Người sử dụng Internet, mạng xã hội được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử,…

- Học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng trong học tập, giải trí.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) đánh giá và công bố hoặc bảo trợ.

2. Mục tiêu đến năm 2025

- 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Trên 80% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin.

- 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin;

- 80% cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

- 100% các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh; bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương mại triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên, cho khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục

- Rà soát chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập tài liệu, hướng dẫn giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với lớp học, cấp học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), đảm bảo:

+ Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật.
Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng dưới các hình thức trực quan, dễ hiểu, sinh động theo lứa tuổi.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tại các cơ sở giáo dục.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội

- Thiết lập và phát triển các trang trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin; lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm pháp luật; kết nối đa kênh, đa nền tảng.

- Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin qua nhiều hình thức như: Internet, mạng xã hội, viết ...

- Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sản xuất các chương trình, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên về các nội dung của Đề án.

3. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở

- Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.

- Tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

- Tuyên truyền trên các Cổng, trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các phương thức khác

- Tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin mạng kết hợp trong các khoá bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để tăng cường hiểu biết về những mối nguy hiểm trên không gian mạng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin.

- Tuyên truyền thông qua hình thức nhắn tin, cảnh báo với sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội;… nhằm nâng cao nhận thức, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa.

- Tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vận dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền.

5. Định hướng nội dung, hoạt động và xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi của Kế hoạch

- Xây dựng và biên tập tài liệu tuyên truyền sử dụng chung cho các đối tượng và theo chủ đề, chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau thuộc phạm vi của Kế hoạch. Chia sẻ rộng rãi để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể khai thác, sử dụng chung.

- Thiết lập, duy trì kênh liên lạc và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền tới các trang, kênh tuyên tuyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của sở, ngành và địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Khuyến khích việc huy động từ các nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 3, Mục 4, Mục 5 Phần III của Kế hoạch.

- Chỉ đạo, định hướng các đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục 2, Phần III của Kế hoạch.

- Thường xuyên hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Đề án; tham gia các chiến dịch tuyên truyền do cơ quan cấp trên phát động.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1, Phần III của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện và định hướng, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ. giải pháp của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung và nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện và triển khai tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Mục 2, Mục 3, Mục 4 Phần III Kế hoạch này và tham gia các chiến dịch tuyên truyền do cơ quan cấp trên phát động.

5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan báo chí khác

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 2, Phần III Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các chiến dịch tuyên truyền do cơ quan cấp trên phát động.

6. Các Doanh nghiệp viễn thông

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các tại nhiệm vụ tại Mục 4, Phần III Kế hoạch này; tham gia các chiến dịch tuyên truyền do cơ quan cấp trên phát động.

- Định kỳ thực hiện nhắn tin tuyên truyền hoặc cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa; đồng thời cảnh báo qua các ứng dụng, tiện ích trên các thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…).

- Xây dựng và triển khai các Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên; nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tập thể, cá nhân, hội viên của đơn vị mình các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch này.

8. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh

- Chủ động xây dựng và triển khai các Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên; cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Định kỳ tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa thông qua các ứng dụng, tiện ích trên các thiết bị đầu cuối, các trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

- Tham gia các chiến dịch, tuyên truyền do bộ, ban, ngành phát động; cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; định kỳ hằng năm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT hằng năm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nguồn: Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 17/6/2022qu

Các tin khác