Tổng kết công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2022 và công tác trọng tâm năm 2023

10:6, Chủ Nhật, 20-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/11/2022, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình ban hành Báo cáo số 47/BC-NHB về tình hình, kết quả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã Chỉ đạo các Chi hội nhà báo trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ báo chí và công tác hội. Tập trung thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam…

Qua báo cáo, Hội Nhà báo đã nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội về tổ chức Hội báo Xuân và Hội báo toàn quốc năm 2022; thực hiện hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và các giải báo chí; công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác xây dựng và phát triển Hội; công tác thi đua, kiểm tra.

Có thể thấy, trong năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đóng vai trò quan trọng trong việc cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí để bồi dưỡng và giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, giữ vững bản lĩnh chính trị. Thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra sai phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức phát động và phối hợp chỉ đạo các Chi hội đẩy mạnh hoạt động báo chí, tuyên truyền các ngày lễ,kỷ niệm, các sự kiện chính trị-xã hội của tỉnh. Tích cực tuyên truyền tốt hoạt động điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Song song với những kết quả đạt được, năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng còn một số mặt hạn chế trong việc triển khai các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, tổ chức các chuyến đi thực tế phục vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, các hội thảo chuyên đề của Cụm…

Trong năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 37/CT-TW; Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thưu Trung ương Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên-nhà báo.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, lãnh đạo, chỉ đạo các Chi hội và hội viên người làm báo bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác báo chí tuyên truyền cũng như công tác hội.

Triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022 và năm 2023 theo kế hoạch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân năm 2023 theo hướng tổ chức ở một địa phương, cơ sở trong tỉnh. Tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa các Hội trong Cụm cũng như trong nước để xây dựng phong trào Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

ML

Các tin khác