Thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình

15:7, Thứ Ba, 20-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bìnhđặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, nội dung cụ thể như sau:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 107a/UBND-TH ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về đấu thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng bình ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố;

Xét Tờ trình số 811/TTr-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 69-TC/23/CT-VALUINCO-HCM ngày 24/3/2023 của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần định giá tư vấn đầu tư Quốc tế (Valuinco);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1661/BC-STC ngày 29/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, với các nội dung như sau:

a) Tên dự toán: Thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Tổng dự toán: 1.169.566.708 đồng (Một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm linh tám đồng)

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)

d) Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

đ) Thời gian thực hiện dự toán mua sắm: Năm 2023

e) Địa điểm, quy mô: Tại Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Thuê hạ tầng dịch vụ vận hành cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử; thuê dịch vụ lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình” đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

(Chi tiết Phụ lục 02 kèm theo)

Điều 3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định về đấu thầu; sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NCVX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ An Phong

                         

Các tin khác