Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

15:4, Thứ Sáu, 25-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin và Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh hướng tới Hạ tầng số, đảm bảo hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh và chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai thí điểm, nâng cấp một số dịch vụ cơ bản của Đô thị thông minh: dịch vụ phản ánh hiện trường; dịch vụ an ninh trật tự của đô thị và nông thôn; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ giám sát an toàn thông tin;… đồng thời đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ nâng cao của đô thị thông minh.

- Thí điểm chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh nhằm thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Tạo lập các công cụ giám sát, xử lý dữ liệu, tổng hợp chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

  - Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và tích hợp, liên thông hệ thống thông tin một số ngành, lĩnh vực trong phạm vi địa bàn tỉnh giúp tạo ra một môi trường tập chung, đồng bộ, dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa các ngành với nhau hoặc tổng hợp báo cáo gửi cho Trung tâm điều hành tỉnh khi cần thiết

2. Quy mô đầu tư:

STT

Danh mục thiết bị, phần mềm

ĐVT

Số lượng

A

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu điện tử dùng chung của tỉnh hướng tới hạ tầng số

 

 

I

 Thiết bị tại Trung tâm dữ liệu

 

 

1

 Hệ thống máy chủ đám mây hội tụ

 Hệ thống

1

2

 Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu

 Hệ thống

1

3

 Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật

 Hệ thống

1

II

 Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (các thiết bị hạ tầng thiết yếu: UPS, điều hòa, máy phát điện, chữa cháy, kiểm soát an ninh, …)

 Hệ thống

1

III

 Hệ thống phần mềm bản quyền

 Hệ thống

 1

IV

 Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin

 Gói

 1

V

 Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tham quan tìm hiểu thực tế

 Gói

 1

VI

Thuê đường truyền dẫn và xây dựng mạng riêng ảo

 Hệ thống

 1

B

Phát triển dịch vụ đô thị thông minh

 

 

1

Nâng cấp phòng làm việc Trung tâm điều hành thông minh tỉnh

 Hệ thống

1

2

Nâng cấp hệ thống CSDL dùng chung trên nền tảng thông tin địa lý (GIS) tỉnh

 Phần mềm nội bộ

1

3

Ứng dụng dành cho người dân

 Phần mềm nội bộ

1

4

Chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh tỉnh

 Hệ thống

1

5

Đào tạo quản trị hệ thống phần mềm và sử dụng phần mềm

 Gói

1

C

Phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số

 

 

1

Nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

 Phần mềm nội bộ

1

2

Cổng điều hành, không gian làm việc số

 Phần mềm nội bộ

1

3

Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh

 Phần mềm nội bộ

1

4

Nâng cấp nền tảng tích hợp, liên thông cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh 

 Phần mềm nội bộ

1

5

Đào tạo quản trị hệ thống phần mềm và sử dụng phần mềm

 Gói

1

6

Nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh, mở rộng đến cấp xã

 Hệ thống

1

7

Thí điểm Xây dựng hệ thống thông tin nguồn phục vụ chuyển đổi số thông tin cơ sở

 Hệ thống

1

3. Tổng mức đầu tư dự án: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ đồng)

Trong đó:  

- Chi phí thiết bị, phần mềm:   185.884.686.435 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:               2.830.282.264 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư:                4.690.927.046 đồng.

- Chi phí khác:                             6.428.310.266 đồng.

- Chi phí dự phòng:                   10.165.793.989 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Các tin khác