Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

15:29, Thứ Năm, 5-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, chế độ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân thông qua Hệ thống phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, nguyên tắc tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; Quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và phê duyệt kết quả xử lý phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất; Nội dung thông tin trao đổi trong quá trình phân phối, xử lý, phê duyệt kết quả xử lý phải rõ ràng, chi tiết; Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn quy định. Thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý phản ánh hiện trường giữa các cơ quan, đơn vị xử lý; Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân; 
Đối với các thông tin phản ánh khẩn thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ: Trung tâm IOC tỉnh sẽ gửi thông tin phản ánh lên Hệ thống phản ánh hiện trường đồng thời khẩn trương liên hệ, chuyển thông tin phản ánh kịp thời đến cơ quan, đơn vị xử lý lĩnh vực này; Trong trường hợp phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Thời gian Tiếp nhận phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân được thực hiện 24/24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần, thông qua các hình thức: Cổng thông tin tương tác (địa chỉ truy cập: tuongtac.quangbinh.gov.vn); Ứng dụng QUANG BINH – S; Tổng đài 1022 (số điện thoại: 0824561022).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.
Tải nội dung Quyết định tại đây!


Nguyễn Liên

Các tin khác