Quyết định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:59, Thứ Năm, 30-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2024. Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 có hiệu lực thi hành. Quyết định quy định: 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 3) được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn:

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua: Trong năm tham gia ít nhất 01 hoạt động từ thiện nhân đạo hoặc tương trợ ít nhất 01 cá nhân trong chuyên môn nghiệp vụ được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ghi nhận.

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” (Điều 4)

 Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (Điều 5)

Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;  Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” (Điều 6).

Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” hằng năm tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong tỉnh; Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

- Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Điều 7)

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động; Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc tỉnh:  Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Xem nội dung Công văn tại đây           

                                                                          TTD tổng hợp  

Các tin khác