Thanh tra Sở

16:47, Thứ Tư, 9-1-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THANH TRA SỞ

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

 

Bà Đặng Thị Huyền Loan - Chánh Thanh tra
 
Chánh Thanh tra
Đặng Thị Huyền Loan

Cơ quan: (0232) 3845789
Email: loandth.stttt@quangbinh.gov.vn
 
   
Bà Trần Thị Diện - Phó Chánh Thanh tra
 
Phó Chánh Thanh tra
Trần Thị Diện

Di động: 0918. 772889
Cơ quan: (0232) 3852789
Email: dientt.stttt@quangbinh.gov.vn
 
   
Bà Tăng Thị Hải Ông Võ Ngọc Dũng  
Thanh tra viên
Tăng Thị Hải

Di động: 0988. 528053
Cơ quan: (0232) 
3851357
Email: haitt.stttt@quangbinh.gov.vn
Chuyên viên
Võ Ngọc Dũng
Di động: 0966.159345
Cơ quan: (0232) 
3851357
Email: 
dungvn.stttt@quangbinh.gov.vn
 
   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí, chức năng:

- Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện công tác pháp chế; cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; thống kê, báo cáo, tổng hợp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

b) Thanh tra, kiểm tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định.

đ) Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thanh tra.

2.2. Giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.3. Đầu mối tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ những phản ánh, kiến nghị, dấu hiệu vi phạm, những vấn đề mới phát sinh…(đơn thư, dư luận báo chí nêu, mạng xã hội…) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2.4. Thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

2.5. Giúp Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp giải quyết.

2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế; chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; là đầu mối của Sở trong quan hệ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

2.7. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giám sát làm cơ sở cho công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Giám sát, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, quy trình thủ tục, nội quy, quy chế…của Sở.

b) Đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

2.8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tiêu chuẩn, chất lượng ISO 9001:2015.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp:

a) Thực hiện nhiệm vụ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định (báo cáo tuần, tháng, quý, năm, chuyên đề…).

b) Đầu mối thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

2.10. Tham gia, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của Sở.

2.11. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin khác