Phòng Bưu chính - Viễn thông

14:48, Thứ Ba, 4-12-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

Ông Lê Quang Hoạt - Trưởng phòng
Trưởng phòng
Lê Quang Hoạt
Di động: 0935. 255595
Điện thoại: (0232) 3845789
Email: hoatlq.stttt@quangbinh.gov.vn
   
 
          Ông Nguyễn Trung Thanh - Phó trưởng phòng
 
 
          Phó trưởng phòng
    Nguyễn Trung Thanh

Di động: 0912. 249590
Cơ quan: (0232) 3851206
           Email: thanhnt.stttt@quangbinh.gov.vn
 
     
 

           

            Chuyên viên
           Trần Mạnh Tuấn

          Di động: 081 4400666
            Cơ quan: (0232) 3851206
            Email: tuantm.stttt@quangbinh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Phòng Bưu chính - Viễn thông có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; hạ tầng phát thanh và truyền hình; hạ tầng thông tin truyền thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

2.2. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao.

2.3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về bưu chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh.

c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền.

đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về viễn thông:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông, Internet và phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì việc kiểm tra hoạt động và đề nghị xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, phát thanh, truyền hình và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

d) Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, phát thanh, truyền hình trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông, hạ tầng phát thanh, truyền hình phù hp với quy hoạch phát triển của ngành, của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, đề án, dự án về bưu chính, viễn thông, hạ tầng phát thanh, truyền hình; tham mưu giải quyết việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

e) Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;

g) Công khai danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các Điểm truy cập Internet công cộng và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về tn s vô tuyến điện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện.

b) Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI quản lý, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý dịch vụ bưu chính, viễn thông:

a) Về dịch vụ công ích

- Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công khác về lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

2.7. Giúp Giám đốc Sở quản lý hạ tầng truyền dẫn phát thanh truyền hình, hạ tầng thông tin.

a) Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình sau khi được phê duyệt.

b) Tham mưu quản lý chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, giá cước dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.8. Tham mưu việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9. Tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông: quảng cáo; sở hữu trí tuệ; các chương trình, dự án; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

2.10. Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

2.11. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Các tin khác