Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

16:15, Thứ Năm, 1-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

 

Ông Nguyễn Vĩnh Huế
Giám đốc
Nguyễn Vĩnh Huế

Di động: 0945261357
Cơ quan: (0232) 3846345
Email: huenv.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Ông Trần Diễm Phúc
Ông Bùi Minh Đức
Phó Giám đốc
Trần Diễm Phúc
Di động: 0915272327
Cơ quan: 
Email: phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn
Phó Giám đốc
Bùi Minh Đức

Di động: 0934810668
Cơ quan: (0232) 3851117
Email: ducbm.stttt@quangbinh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung; tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; thực hiện các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng toàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình theo quy định do UBND tỉnh ban hành;

2. Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh;

3. Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh; 

4. Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

5. Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình theo quy định của UBND tỉnh ban hành;

6. Thực hiện giám sát thông tin mạng và truyền thông chủ động theo chủ trương, định hướng, kế hoạch của tỉnh;

7. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh. Phối hợp điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp và phát triển dịch vụ về phần cứng, phần mềm ứng dụng, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, số hóa dữ liệu… theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công nghệ thông tin và truyền thông và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và các cá nhân có nhu cầu;

10. Tổ chức truyền thông, điểm báo, theo dõi, nắm bắt, tổng hợp, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, thông tin xấu độc trên mạng xã hội liên quan đến tỉnh Quảng Bình;

11. Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, kiểm thử các chương trình, công trình, dự án, đề án về CNTT và truyền thông;

12. Chủ động khai thác nguồn thu từ xây dựng Chính quyền điện tử, các dịch vụ đô thị thông minh; dịch vụ cung cấp bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị viễn thông, tin học, cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng, máy tính; phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật;

13. Thực hiện các điều tra, khảo sát phục vụ công tác quản lý nhà nước, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Trực tiếp liên hệ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, doanh nghiệp để khảo sát, nắm bắt tình hình, thực trạng liên quan đến các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh;

16. Giám sát việc thi hành các quy định, các chế độ, nguyên tắc vận hành các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;

17. Được uỷ quyền đề xuất các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin, ban hành các văn bản hướng dẫn và các văn bản thông báo nhằm đảm bảo hoạt động triển khai Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh;

18. Được đề xuất việc tuyển dụng, lập kế hoạch và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức tại Trung tâm;

19. Được chủ động triển khai các dịch vụ trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được thu phí và lệ phí các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật. 

(Theo Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)