Các Dự án Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8:50, Thứ Tư, 30-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Theo Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)

1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển

2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

5. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Kế hoạch thực hiện Chương trình

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

                                                                                  Phòng TT-BC-XB

Các tin khác