Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14:56, Thứ Tư, 17-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tích cực triển khai thực hiện, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông chính sách, chưa chủ động trong cung cấp thông tin, truyền thông nên vẫn còn xảy ra những sự cố, khủng hoảng truyền thông trên một số lĩnh vực, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tăng cường thực hiện công tác truyền thông sách, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 16/01/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 07/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường truyền thông chính sách gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách. Đồng thời, chủ động rà soát, thực hiện công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định về Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức thông tin chính sách có tác động to lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông chính sách để bảo đảm hoạt động truyền thông chuyên nghiệp, hiệu quả. Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các nền tảng số để nâng cao chất lượng truyền thông chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.
Đối với công tác ngăn chặn, xử lý thông tin tiêu cực, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng công nghệ, phần mềm rà quét thông tin trên báo chí để kịp thời phát hiện, đánh giá các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng linh hoạt, phù hợp trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động đấu tranh ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an xử lý hiệu quả các tổ chức, cá nhân vi phạm về truyền đưa, cung cấp thông tin.

Thu Lan
 

Các tin khác