TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 03/2024/TT-BTP NGÀY 15/5/2024 CỦA BỘ TƯ PHÁP

15:46, Thứ Sáu, 7-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó, có các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

/documents/39920/0/Th%C3%B4ng+t%C6%B0-03-2024-TT-BTP.pdf/f054d917-f961-99b3-4072-d9f8fc56663f?t=1717749944798Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó, có các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu toàn văn Thông tư số 03/2024/TT-BTP để toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan biết, triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là các nội dung tại Điều 6 của Thông tư quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cơ quan có thẩm quyền, công chức, viên chức, cá nhân được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và việc sử dụng các biểu mẫu, sổ theo dõi đã được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP.

Tải toàn văn Thông tư tại đây (link quét Thông tư, bản PDF).

Trần Diện

Các tin khác