Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

11:8, Thứ Sáu, 8-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2500/KH-UBND ngày 04/12/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU.

Lễ Kết nghĩa Cụm Dân cư hai bên Biên giới tại Cụm bản Lẳng khăng/Lào ngày 22/11/2023

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Kết luận số 127-KH/TU phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Bình trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới tập trung một số nội dung: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong việc bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc và hình ảnh của tỉnh thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động đối ngoại; Hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tăng cường theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Việt Nam...

Triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; Ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các hoạt động thông tin đối ngoại. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại. Tích cực đổi mới, triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động về thông tin đối ngoại; Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại gắn với các hoạt động truyền thông báo chí, các chương trình, sự kiện đối ngoại của tỉnh; Tăng cường sản xuất, đăng phát các chương trình, ấn phẩm phục vụ thông tin đối ngoại trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở; Tổ chức các cuộc thi, các giải báo chí, liên hoan về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Bình; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc giao lưu, trao đổi nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

                                                                                       T.N

Các tin khác