Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

16:26, Thứ Tư, 29-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Tại Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, Hội VHNT tỉnh đã nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Đồng thời nhìn nhận, đánh giá sự phát triển của VHNT Quảng Bình qua 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam, đề ra các giải pháp để VHNT Quảng Bình đóng góp hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc. 

Đề cương về Văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh soạn thảo và được công bố trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng lần thứ 8, họp từ ngày 25 đến 28/2/1943 tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên). Đề cương về Văn hóa năm 1943 là văn kiện mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sỹ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Cho đến nay, Đề cương về Văn hóa năm 1943 vần còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi dường cho công cuộc xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển.

Với sự ra đời của Đề cương về Văn hoá Việt Nam, VHNT Việt Nam nói chung và VHNT Quảng Bình nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Văn học nghệ thuật Quảng Bình đã hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình, phát triển đảm bảo các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng; tập hợp đông đảo văn nghệ sỹ dưới một mài nhà chung; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm VHNT phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 80 năm thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam” đã tập trung thảo luận các nội dung chính: Văn học nghệ thuật trong văn hóa: Văn học nghệ thuật - Văn hóa nhập vào tôi để thành nhân cách; Sự phát triển của âm nhạc Quảng Bình; Văn học Quảng Bình đương đại; Nhiếp ảnh Quảng bình trong đời sống văn hóa; Vị trí của Văn nghệ dân gian trong việc bảo tồn và gìn giữ vốn quý văn hóa Quảng Bình; Mỹ thuật Quảng Bình những chặng đường phát triển; Tạp chí Nhật Lệ trong thế giới phẳng.

Đ/c Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định nhấn mạnh: 80 qua, Đề cương về văn hóa của Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Nằm trong mạch nguồn văn hóa dân tộc, VHNT Quảng Bình đã có những đóng góp tích cực. Nhiều VNS Quảng Bình được Nhà nước vinh danh và tác phẩm của họ còn mãi với thời gian.Đồng chí cũng yêu cầu: Trên hành trình phát triển, Hội VHNT cần tiếp tục quán triệt tinh thần của Đề cương về văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Trung ương về vấn đề văn hóa… Trong hoạt động sáng tác, Hội VHNT phải chú ý đến việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người. Hội VHNT phải có kế hoạch phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong đó, cần chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng VNS trẻ để tiếp nối thế hệ đi trước và phải có kế hoạch tham mưu cho tỉnh về phát triển VHNT mang tính dài hạn để tiếp tục có nhiều tác phẩm xứng tầm với vùng đất, con người Quảng Bình. 

                                        TN
 

Các tin khác