THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

14:10, Thứ Sáu, 16-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tên cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

Họ và tên: Hoàng Hữu Thái

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 0915 272 957

Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn