Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

10:10, Thứ Hai, 10-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho đơn vị sự nghiệp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp.

- Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức, am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký tuyển dụng; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc tuyển dụng phải thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

 

UBND TỈNH QUẢNG  BÌNH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 

Số:          /KH-STTTT                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Quảng Bình, ngày       tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Căn cứ Công văn số 1060/SNV-CBCCVC ngày 04/6/2024 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho đơn vị sự nghiệp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp.

- Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức, am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký tuyển dụng; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc tuyển dụng phải thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày  05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

- Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số số 41/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình;

- Quyết định số 258/QĐ-SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2024;

- Công văn số 1176/UBND-NCVX ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

- Công vắn số 2240/SNV-CBCCVC ngày 08/12/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

- Công văn số 45/TTCNTT-TT ngày 03/4/2024 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tuyển dụng viên chức năm 2024.

2. Căn cứ thực tiễn

Căn cứ tình hình thực hiện số lượng người làm việc (biên chế); thực trạng nhân lực; đề án vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Theo đề nghị của Trung tâm CNTT&TT tại Công văn số 45/TTCNTT-TT ngày 03/4/2024 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tuyển dụng viên chức năm 2024.

- Biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm CNTT&TT) được giao năm 2024 (theo Quyết định số 258/QĐ-SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ) là 14 biên chế. Thực trạng số viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Trung tâm CNTT&TT tính đến ngày 20/3/2024 là: 12/14 biên chế, chưa tuyển dụng 02 biên chế.

- Biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm CNTT&TT (sau đây gọi tắt là viên chức tự trang trải) được giao năm 2024 (theo Quyết định số 258/QĐ-SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ) là 10 biên chế. Thực trạng số viên chức tự trang trải của Trung tâm CNTT&TT tính đến ngày 20/3/2024 là 02/10 biên chế, chưa tuyển dụng 08 biên chế.

 Để bổ sung thêm nhân sự cho Trung tâm CNTT&TT bảo đảm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh, an toàn an ninh mạng, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, theo dõi hoạt động báo chí, mạng xã hội... trước mắt, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyển dụng 05 viên chức để bố trí làm việc tại phòng Chính quyền điện tử, phòng Đô thị thông minh, phòng Hành chính và Dịch vụ của Trung tâm CNTT&TT.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 02, hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo đơn vị: 03)

(Cụ thể tại Phụ lục 1a kèm theo Kế hoạch này).

- Hình thức tuyển dụng:

+ Xét tuyển viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

+ Xét tuyển viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sau khi xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng mới thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

- Nguyên tắc tuyển dụng:

+ Công tác tuyển dụng viên chức phải thực hiện đảm bảo đúng chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan.

+ Tuyển dụng viên chức được áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ để tuyển dụng trước, nếu không có người đăng ký dự tuyển hoặc sau khi tuyển dụng theo chính sách thu hút mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng mới thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 05 vị trí, gồm:

+ Vị trí An toàn thông tin hạng III

+ Vị trí Công nghệ thông tin hạng III

+ Vị trí  Kế toán viên

+ Vị trí  Biên tập viên hạng III

+ Vị trí  Chuyên viên về tổng hợp

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển theo từng vị trí việc làm.

(Cụ thể tại Phụ lục 2a, 3a kèm theo Kế hoạch này).

IV. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Nội dung phụ lục chi tiết tải tại đây