Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

14:10, Thứ Tư, 23-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

Bà Nguyễn Thị Thu Lan
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Lan

Di động: 0905. 623089
Cơ quan: (0232) 3851208
Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Bà Phan Thị Nhung Ông Nguyễn Trung Thanh
Phó Trưởng phòng
Phan Thị Nhung

Di động: 0912. 732788
Cơ quan: (0232) 3851208

Email: nhungpt.stttt@quangbinh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Trung Thanh

Di động: 0912.249590
Cơ quan: (0232) 3851208
Email: thanhnt.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Chuyên viên
Lê Văn Thanh

Di động: 0918. 873088
Điện thoại: (0232) 3851208
 
Chuyên viên
Hồ Quang
Di động: 0982290760
Cơ quan: 
(0232) 3833088
Email: quangh.stttt@quangbinh.gov.vn
 
 
 
   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thông tin; báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; thông tin điện tử; phát thanh và truyền hình; bưu chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực được giao.
2.2.Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao.
2.3. Phối hợp triển khai các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực được giao.
2.4. Quản lý theo dõi hạ tầng, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực được giao (đài truyền thanh cơ sở, cụm thông tin đối ngoại,...)
2.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin):
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.
b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu.
c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức.
d) Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
đ) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện hoạt động, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức quản lý thông tin báo chí, điểm báo, theo dõi, nhận xét hoạt động báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn; tham mưu, tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí định kỳ và đột xuất, các sự kiện về lĩnh vực được giao.
g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã.
h) Quản lý các dịch vụ phát thanh và truyền hình, truyền hình trả tiền; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về xuất bản, in và phát hành:
a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; hướng dẫn quản lý hoạt động photocopy trên địa bàn tỉnh.
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.
d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu đã được cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
đ) Tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in trên địa bàn tỉnh nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và dự thảo báo cáo của Sở gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.
e) Thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
g) Tổ chức tập huấn cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.
2.7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về Thông tin đối ngoại:
a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh.
c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.8. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về thông tin cơ sở:
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.
b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức, viên chức ở cấp huyện.
đ) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở.
2.9. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về thông tin điện tử:
a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Tổ chức quản lý chặt chẽ thông tin điện tử, thông tin trên mạng; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ.
d) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2.10. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về hoạt động bưu chính:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh.
c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.
d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền.
đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh.
2.11. Quản lý, theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật, định mức đơn giá dịch vụ công; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực.
2.12. Tổ chức, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến lĩnh vực được giao: quảng cáo; sở hữu trí tuệ; dịch vụ công; các chương trình, dự án; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện.
 

2.13. Thực hiện kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm lĩnh vực được giao và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính theo quy định của pháp luật.
2.14. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức hướng dẫn hoạt động trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính trên địa bàn toàn tỉnh.
2.15. Tổ chức việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; tham gia, phối hợp công tác khen thưởng, xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính.
2.16. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Văn hóa và thông tin triển khai công tác quản lý nhà nước ở cấp huyện trên lĩnh vực được giao.
2.17. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.