Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi làm việc một số sở, ngành liên quan để rà soát...
Công văn số 2462/TB-VPUBND ngày 28/5/2024 thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi làm việc một số sở, ngành liên quan để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình..
Xem tiếp
Thông báo các hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 420 năm hình thành Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập...
Công văn số 925/SVHTT-NVVH ngày 20/5/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc Thông báo các hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 420 năm hình thành Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh..
Xem tiếp
Hỗ trợ hòa sóng truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật "Quảng Bình hành trình khát vọng - phát triển" kỷ niệm 420 năm hình...
Công văn số 843/UBND-NCVH ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh về việc Hỗ trợ hòa sóng truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật "Quảng Bình hành trình khát vọng - phát triển" kỷ niệm 420 năm hình thành Quảng Bình..
Xem tiếp
Thông báo kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn để rà soát công tác...
Thông báo số 2117/TB-VPUBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về việc kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn để rà soát công tác chuẩn bị Tổ chức lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình..
Xem tiếp
Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái...
Ngày 04/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 761/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh..
Xem tiếp