TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

Long Xuyên - An Giang
Tôi xin phép thông qua mục trao đổi này của Bộ TT-TT để không phải góp ý về web site mà là một số ý kiến chung hơn. Tôi thấy ngay cả NĐ 64 chắc là do Bộ soạn cho Thủ tướng mà đến nay có thể nói là vẫn chưa thể gọi là được triển khai.Bộ chuyên ngành, tham mưu chính cho các chương trình ứng dụng CNTT quốc gia mà cụ thể là chương trình xây dựng CPĐT mà không thấy đưa ra được lực lường nòng cốt để triển khai ở cơ sở. Theo tôi Bộ phải mạnh dạng đề nghị Thủ tướng cho thành lập các phòng CNTT ở tất cả các Sở, ban, ngành trong cả nước để tạo lực lượng nền này. - Đề nghị chú trọng đến thu nhập của những người làm công tác CNTT để thu hút nhân tài

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Lực lượng nòng cốt để triển khai ở cơ sở:

Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trình Chính phủ nghị định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông). Các Bộ, ngành đều thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin.

Theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP, các Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin được gọi là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; ở địa phương Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin (trong Sở có phòng Công nghệ thông tin và có Trung tâm Công nghệ thông tin - đơn vị sự nghiệp).

Thu nhập của những người làm công tác CNTT:

Đây là vấn đề chúng tôi đã trăn trở trong nhiều năm nay. Cơ chế chung của Nhà nước hiện nay về tiền lương có nhiều bất cập cho việc tuyển dụng các cán bộ làm công tác CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương. Phải công nhận thực tế là có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa khu vực nhà nước với doanh nghiệp, và với khu vực đầu tư nước ngoài. Sự bất cập này cũng xảy ra đối với tất các các Bộ, ngành chứ không riêng gì lĩnh vực CNTT. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Vấn đề trả lương cho cán bộ công chức làm CNTT chắc chắn phải theo chế độ tiền lương chung của Nhà nước. Hiện nay Trung ương và Chính phủ đang có những chương trình, đề án để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị làm công tác chuyên trách CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương mở rộng hoạt động sự nghiệp để tạo thêm nguồn thu, từ đó có chính sách cải thiện thu nhập cho cán bộ làm công tác CNTT.

Quay lại