Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 103/KH-STTTT 02/02/2016 Công tác pháp chế năm 2016
2 1076/KH-STTTT 30/12/2015 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016
3 1035/KH-STTTT 15/12/2015 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2015
4 1006/KH-STTTT 08/12/2015 Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
5 998/KH-STTTT 03/12/2015 Kế hoạch Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
6 997/KH-STTTT 03/12/2015 Kế hoạch triển khai Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sáu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2015
7 994/KH-STTTT 03/12/2015 Kế hoạch Trao Giải thưởng Báo chí viết về An toàn giao thông năm 2015
8 987/KH-STTTT 02/12/2015 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015
9 1123/KH-UBND 22/09/2015 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
10 417/KH-UBND 10/04/2014 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam
« 1 2 3 4 5 »