Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 736/KH-UBND 06/05/2022 Kế hoạch tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do bộ, ngành Trung ương xây dựng đã được tích hợp, đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia về Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình để tổng hợp, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết TTHC
2 540/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 500/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch thực hiện chỉnh trang cáp thông tin năm 2022
4 501/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2022
5 434/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030 tỉnh Quảng Bình
6 396/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022
7 163/KH-UBND 09/02/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022
8 1835/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
9 135 /KH-STTTT 25/02/2016 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
10 114/KH-STTTT 17/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 »