Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2412/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2 1975/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình
3 1509/KH-UBND 19/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 1414/KH-UBND 09/08/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
5 1235/KH-UBND 11/07/2022 Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Bình
6 1141/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 1049/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 986/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
9 892/KH-UBND 25/05/2022 Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 812/KH-UBND 17/05/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 »