Danh sách Đài truyền thanh không dây cơ sở

10:3, Thứ Hai, 16-11-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY CƠ SỞ

STT

Đơn vị quản lý, sử dụng

Số Giấy phép

Ngày hết hạn

Tần số

1

UBND Phường Hải Thành - thành phố Đồng Hới

100389/TTKD-GH2

29/07/2018

97MHz

2

UBND Xã Quảng Long - huyện Quảng Trạch

100396/TTKD-GH2

13/09/2018

101,4MHz

3

UBND Xã Quảng Tùng - huyện Quảng Trạch

100397/TTKD-GH2

13/09/2018

97,3MHz

4

UBND Thị Trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

100408/TTKD-GH2

10/06/2018

92,3MHz

5

UBND Xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh

100426/TTKD-GH2

19/10/2015

104,3MHz

6

UBND xã Xuân Trạch - huyện Bố Trạch

100430/TTKD-GH2

30/06/2020

104MHz

7

UBND Xã Quảng Xuân - huyện Quảng Trạch

100434/TTKD-GH

11/03/2013

96,1MHz

8

UBND xã Tây Trạch - huyện Bố Trạch

100454/TTKD-GH2

30/06/2020

97,3MHz

9

UBND Xã Lâm Trạch - huyện Bố Trạch

102389/TTKD-GH

15/06/2014

95MHz

10

UBND Xã Hồng Hóa - huyện Minh Hóa

102396/TTKD-GH

07/09/2014

98MHz

11

UBND Xã Quảng Phú - huyện Quảng Trạch

102404/TTKD-GH

22/07/2014

87,5MHz

12

UBND Xã Quảng Phúc - huyện Quảng Trạch

102409/TTKD-GH

26/08/2014

87,6MHz

13

UBND Xã Quang Phú - thành phố Đồng Hới

156483/TTKD-GH

06/07/2015

92,5MHz

14

UBND xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch

156918/TTKD-GH

20/06/2015

93,6MHz

15

UBND xã Quảng Tiên - huyện Quảng Trạch

158236/TTKD-GH

25/07/2018

60MHz

16

UBND xã Quảng Thọ - huyện Quảng Trạch

159494/TTKD-GH

24/08/2016

93,7MHz

17

UBND xã Hồng Thủy - huyện Lệ Thủy

159711/TTKD

14/09/2013

99MHz

18

UBND xã Mỹ Trạch - huyện Bố Trạch

159935/TTKD-GH

10/03/2021

99MHz

19

UBND xã Quảng Phương - huyện Quảng Trạch

159937/TTKD-GH

10/03/2018

94,2MHz

20

UBND phường Đồng Phú - thành phố Đồng Hới

159938/TTKD-GH

14/03/2018

66,3MHz

21

UBND Xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới

160513/TTKD-GH

14/10/2015

95,3MHz

22

UBND xã Quảng Lưu - huyện Quảng Trạch

160540/TTKD-GH

20/10/2018

89,7MHz

23

UBND xã Phú Định - huyện Bố Trạch

160805/TTKD-GH

11/02/2021

87,8MHz

24

UBND xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

160868/TTKD-GH

11/08/2021

90,7MHz

25

UBND xã Thuận Hóa - huyện Tuyên Hóa

160869/TTKD-GH

11/08/2015

99MHz

26

UBND xã Quảng Châu - huyện Quảng Trạch

160870/TTKD

11/09/2013

94,7MHz

27

UBND xã Quảng Thanh - huyện Quảng Trạch

160995/TTKD-GH

23/11/2021

97MHz

28

UBND xã Quảng Hợp - huyện Quảng Trạch

160996/TTKD-GH

23/11/2021

92,5MHz

29

UBND xã Đồng Trạch - huyện Bố Trạch

161091/TTKD-GH

12/01/2021

90,8MHz

30

UBND xã Cảnh Hóa - huyện Quảng Trạch

162851/TTKD-GH

17/01/2022

92,8MHz

31

UBND thị trấn Nông trường Việt Trung - huyện Bố Trạch

163545/TTKD

16/02/2014

97,2MHz

32

UBND xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch

163546/TTKD

16/02/2014

107,5MHz

33

UBND xã Trường Xuân - huyện Quảng Ninh

163547/TTKD

16/02/2014

97,4MHz

34

UBND xã Hải Trạch - huyện Bố Trạch

164249/TTKD-GH

03/06/2022

62MHz

35

UBND xã Phù Hóa - huyện Quảng Trạch

168478/TTKD

23/04/2014

96,7MHz

36

UBND xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy

168480/TTKD

23/04/2014

101MHz

37

UBND xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch

168879/TTKD

23/04/2014

60,9MHz

38

UBND xã An Ninh - huyện Quảng Ninh

171487/TTKD

20/06/2014

59MHz

39

UBND xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh

171555/TTKD

16/04/2014

96,9MHz

40

UBND xã Quảng Hưng - huyện Quảng Trạch

171679/TTKD

28/06/2014

95,3MHz

41

UBND xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa

171680/TTKD

28/06/2014

98,6MHz

42

UBND xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch

171683/TTKD

27/04/2014

104MHz

43

UBND xã Hoa Thủy - huyện Lệ Thủy

174461/TTKD

08/01/2014

61MHz

44

UBND xã Thuận Đức - thành phố Đồng Hới

175593/TTKD

22/08/2014

64,5MHz

45

UBND phường Phú Hải - thành phố Đồng Hới

175606/TTKD

22/08/2014

62,5MHz

46

UBND xã Đồng Hóa - huyện Tuyên Hóa

175717/TTKD

22/08/2014

88,5MHz

47

UBND Xã Quảng Liên - huyện Quảng Trạch

175844/TTKD

12/07/2014

87,7MHz

48

UBND xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch

175959/TTKD

10/04/2015

64MHz

49

UBND xã Phú Trạch - huyện Bố Trạch

177265/TTKD

11/06/2014

60,5MHz

50

UBND xã Quảng Sơn - huyện Quảng Trạch

178243/TTKD

22/08/2014

97,5MHz

51

UBND xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch

181444/TTKD

01/04/2016

88,4MHz

52

UBND xã Hưng Trạch - huyện Bố Trạch

200503/TTKD

29/03/2015

61MHz

53

UBND xã Văn Thủy - huyện Lệ Thủy

200504/TTKD

29/03/2015

61,5MHz

54

UBND xã Hải Ninh - huyện Quảng Ninh

200505/TTKD

29/03/2015

60,1MHz

55

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200506/TTKD

04/01/2015

60MHz

56

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200508/TTKD

04/01/2015

62MHz

57

UBND xã Quảng Tiến - huyện Quảng Trạch

200511/TTKD

04/01/2015

61,5MHz

58

UBND xã Đức Trạch - huyện Bố Trạch

203604/TTKD

16/06/2015

59,5MHz

59

UBND phường Đức Ninh Đông - thành phố Đồng Hới

205592/TTKD

20/10/2018

89MHz

60

UBND xã Sơn Lộc - huyện Bố Trạch

207321/TTKD

29/09/2015

58,5MHz

61

UBND xã Hoàn Trạch - huyện Bố Trạch

207323/TTKD

29/09/2015

95MHz

62

UBND xã Liên Trạch - huyện Bố Trạch

207326/TTKD

29/09/2016

96,1MHz

63

UBND xã Quảng Minh - huyện Quảng Trạch

207327/TTKD

29/09/2016

91,5MHz

64

UBND xã Đức Ninh - thành phố Đồng Hới

209068/TTKD

24/11/2023

61,5MHz

65

UBND xã Trường Thủy - huyện Lệ Thủy

210742/TTKD

19/12/2023

67MHz

66

UBND xã Sơn Trạch - huyện Bố Trạch

210744/TTKD

19/12/2023

65MHz

67

UBND xã Quảng Thạch - huyện Quảng Trạch

210745/TTKD

19/12/2023

62,5MHz

68

UBND xã Cao Quảng - huyện Tuyên Hóa

210746/TTKD

19/12/2023

66,3MHz

69

UBND xã Hóa Hợp - huyện Minh Hóa

210747/TTKD

19/12/2023

65MHz

Các tin khác