Nội dung, chương trình và kế hoạch tuyên truyền kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

11:10, Thứ Tư, 3-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024.

1. Về nội dung, chương trình kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến tiến hành các nội dung sau:

1.1. Phiên họp khai mạc và trình bày các báo cáo, tờ trình

Sau nội dung Chào cờ, cử Quốc ca, thông qua dự kiến nội dung chương trình làm việc và phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ nghe và xem xét các báo cáo về: kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh vviệc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2024; báo cáo giám sát của Ban pháp chế về  tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo dự kiến, nội dung làm việc của kỳ họp thứ 17 có 25 loại báo cáo và 18 tờ trình; để các đại biểu HĐND tỉnh thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu, thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình được sắp xếp, bố trí theo các nhóm nội dung về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024.

1.2. Phiên họp thảo luận

Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

1.3. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

Sau thảo luận, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn; các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền chất vấn; các sở, ngành liên quan trả lời chất vấn của đại biểu và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17, cử tri trong tỉnh đã có nhiều kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đời sống của Nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chọn lọc được 56 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết và đề nghị UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan giải quyết, trả lời. Để tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đăng ký nội dung chất vấn. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung chất vấn của đại biểu, các ý kiến, kiến nghị cử tri, các vấn đề được xã hội quan tâm và qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn các nội dung để yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành trả lời trực tiếp tại phiên họp.

Sau khi các sở, ban, ngành trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri, chất vấn của các vị đại biểu và một số định hướng chính nhằm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

1.4. Phiên họp thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 18 nghị quyết nhằm thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

2. Nghị quyết về cho ý kiến thông qua dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 (nguồn ngân sách Trung ương).

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

4. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công .

5. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

6. Nghị quyết về điều chỉnh thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

8. Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

9. Nghị quyết bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

10. Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

11. Nghị quyết thông qua số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, phân giới cắm mốc, quan trắc phân tích mẫu môi trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.

12. Nghị quyết đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 09).

13. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

14. Nghị quyết giao bổ sung số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình.

15. Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thôngcông lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024 - 2025.

16. Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

17. Nghị quyết quy định về học phí từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

18. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

Sau khi HĐND hoàn thành việc thông qua các dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp.

2. Kế hoạch tuyên truyền về kỳ họp thứ 17

Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh lần này có nhiều nội dung quan trọng, ngoài việc xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và ban hành các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kỳ họp còn là diễn đàn để các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò người đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của cử tri, có những ý kiến thảo luận, đề xuất và kiến nghị góp phần giải quyết khó khăn, ổn định  đời sống của cử tri và Nhân dân.

* Để nội dung kỳ họp được chuyển tải đầy đủ đến với cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về:

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,5% (KH cả năm tăng 7,0 - 7,5%, thực hiện cùng kỳ 6,9%); Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân ước đạt hơn 213.160 tấn, tăng 2,1% so với năm trước; Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 3.145 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán địa phương (KH cả năm 6.100 - 6.300 tỷ đồng); các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng được chuẩn bị và tổ chức sôi nổi, đặc biệt là chuỗi các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm Ngày Tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) đã được tổ chức chu đáo, thành công, thu hút đông đảo người dân, du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được quan tâm và tiếp tục được nâng cao; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

        - Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của DN tiếp tục bị ảnh hưởng; thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chưa đạt yêu cầu; nhiều vướng mắc về đầu tư, đất đai, môi trường vẫn chưa được tháo gỡ triệt để; cơ sở hạ tầng và nhân lực phục vụ du lịch còn hạn chế; một bộ phận người dân và DN chưa quan tâm đến ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, đặc biệt là áp dụng vào sản xuất, kinh doanh …

- Nhấn mạnh các giải pháp để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như: Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu đúng thời vụ;  Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tốt nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên; tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và phát triển nguồn thu; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,... Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Để thực hiện các nội dung đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:

- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyên truyền rộng rãi về Kỳ họp thứ  17 với các nội dung sau:

Trước kỳ họp: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 17; thông tin đầy đủ nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp để cử tri và Nhân dân được biết; phản ánh sự kỳ vọng của cử tri về kỳ họp; tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri, các hội nghị thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong kỳ họp: Đăng toàn văn bài khai mạc, bế mạc; trích đăng một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trích đăng tải ý kiến của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh về nội dung kỳ họp, phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đăng tin tổng hợp các hoạt động từng ngày diễn ra kỳ họp trên các số báo; một số nội dung các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; tăng cường lấy ý kiến của cử tri để đánh giá nhận xét về kỳ họp.

Sau kỳ họp: Bài viết tổng hợp kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; đăng tải các nghị quyết của HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 17 theo quy định; đưa tin về các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh và phản ánh các hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh.

- Kỳ họp thứ 17 sẽ thực hiện phát thanh và truyền hình trực tiếp các nội dung. Đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình có kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ tại các phiên họp của HĐND tỉnh.

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ đăng tải các tài liệu về kỳ họp thứ 17 trên trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ sau: (https://dbnd.quangbinh.gov.vn).

           - Đề nghị phóng viên các Báo Trung ương thường trú tại địa phương tăng cường viết bài, đưa tin về kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh để tuyên truyền toàn quốc.

- Đối với các cơ quan tuyên truyền khác thực hiện theo tôn chỉ mục đích của Luật báo chí năm 2016 và dành sự quan tâm cần thiết để thông tin về kỳ họp.

- Trong quá trình tác nghiệp, đề nghị các phóng viên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp, bảo đảm cho công tác tuyên truyền đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của Tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tuyên truyền để kỳ họp đạt kết quả tốt./.  

                                                                                                            BBT

Các tin khác