Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 6/2024

16:17, Thứ Năm, 30-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1416/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2024; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến:

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em; các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Gia đình Việt Nam (28-6) gắn với các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

2. Tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

3. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và pháp luật về an toàn giao thông.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số….

5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp tháng 6/2024 đến các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

                                          TTD

Các tin khác