Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

10:56, Thứ Sáu, 31-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức triển khai đúng quan điểm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, hoàn thành mục tiêu của Chương trình đề ra, bảo đảm giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Theo Kế hoạch, mục tiêu chung đến năm 2025 là: Bảo đảm giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2023, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu 19.2 của Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2010 - 2020, đồng thời bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện phức tạp về ANTT ngay ở cơ sở thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về ANTT so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid - 19).

Đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững. Có ít nhất 60% số huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% số huyện đạt chỉ tiêu 9.1 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu rộng và thường xuyên các văn bản của Trung ương, Bộ Công an, của tỉnh về bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Các cấp, ngành và các địa phương xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu trong Chương trình đã đề ra.

Xem Kế hoạch tại đây.

                                                                                                                                    NTT

Các tin khác