Bản in     Gởi bài viết  
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đến năm 2015”. 
Hàng năm, các TCCSĐ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đăng ký làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với nhiệm vụ từng cá nhân và đặc điểm từng địa phương, từng TCCSĐ. Trong giai đoạn 2011- 2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc học tập theo chuyên đề từng năm, chọn các TCCSĐ làm điểm rồi nhân rộng ra.

Cụ thể, năm 2011, Ban Thường vụ Thành ủy chọn chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Năm 2012, chọn 3 chuyên đề: “Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 22-8-2011 của Thành ủy Đồng Hới về xây dựng văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2011-2015 trong các trường học" (đơn vị làm điểm là Đảng bộ Trường THPT Đồng Hới, chi bộ Trường THCS Hải Đình, chi bộ Trường TH số 3 Nam Lý); chuyên đề “Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống trong các thôn, tiểu khu” (triển khai ở chi bộ tổ dân phố 4, Đảng bộ phường Hải Đình; chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ phường Bắc Lý; chi bộ thôn Đức Thị, Đảng bộ xã Đức Ninh); chuyên đề “Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” (triển khai điểm ở chi bộ Văn phòng HĐND- UBND thành phố, chi bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chi bộ Phòng LĐ- TB và XH).

Bước sang năm 2013, chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” triển khai hiệu quả ở hai đảng bộ là Trung tâm Công viên-Cây xanh Đồng Hới và cơ quan UBND thành phố. Cán bộ, công chức thông qua các đợt sinh hoạt chính trị xây dựng cho mình tác phong nghiêm chỉnh, cần mẫn, hết lòng phục vụ nhân dân. Tình trạng sách nhiễu, gây khó dễ cho nhân dân từ đó hầu như không còn.

Năm 2014, với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được xây dựng thành công tại nhiều mô hình điểm. Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị phát động phong trào “Công nhân môi trường với tuyến đường xanh, sạch, đẹp”; Công đoàn cơ sở xã Bảo Ninh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Công đoàn cơ sở Trường THCS phát động phong trào “Xây dựng người thầy giáo, cô giáo mẫu mực, sáng tạo” và Hội LHPN xã Thuận Đức phát động “Xây dựng 3 công trình vệ sinh”...

Nội dung học tập theo Bác thông qua các chuyên đề và mô hình điểm sau đó phát triển sâu rộng trong toàn dân ở thành phố Đồng Hới đã tạo ra hiệu ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao. Kết quả, 59 TCCSĐ trong thành phố xây dựng, bổ sung và công bố thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]