Bản in     Gởi bài viết  

VĂN PHÒNG SỞ

I. THÔNG TIN NHÂN SỰ:

Chánh Văn phòng
Trần Hoài Thu

Di động: 0948. 095345
Cơ quan: (0232) 3818383
Email: thuth.stttt@quangbinh.gov.vn
 
Bà Trần Thị Hoa Lý - Phó chánh văn phòng
Phó Chánh Văn phòng
Trần Thị Hoa Lý

Di động: 0916. 551788
Cơ quan: (0232) 3851205
Email: lytth.stttt@quangbinh.gov.vn
 
     
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Kế toán
Ông Nguyễn Ngọc Linh - Nhân viên
Bà Hoàng Hạnh Hương - Văn thư
Kế toán
Nguyễn Thị Thu Thủy

Di động: 0944675700
Cơ quan: (0232) 3851205
Email: thuyntt.stttt@quangbinh.gov.vn
Nhân viên
Nguyễn Ngọc Linh

Di động: 0916397373
Cơ quan: (0232) 3851205
Email: linhnn.stttt@quangbinh.gov.vn
Văn thư
Phạm Hồng Lê

Di động: 0966397799
Cơ quan: (0232) 3844456
Email: leph.stttt@quangbinh.gov.vn
     
Bà Trần Lê Thu Thuỷ - Văn thư
Bà Trần Lê Thu Thuỷ - Văn thư
Bà Võ Văn Nhỏ - Lái xe
Nhân viên
Đặng Hoàng Cường
Di động: 0941399666
Cơ quan: 
(0232) 3851205
Email: cuongdh.stttt@quangbinh.gov.vn
Lái xe
Trần Văn Thành Nguyên

Di động: 0986059905
Cơ quan: (0232) 3859829
Email: nguyentvt.stttt@quangbinh.gov.vn
Lái xe
Võ Văn Nhỏ

Di động: 0982. 689650
Cơ quan: (0232) 3859829
Email: nhovv.stttt@quangbinh.gov.vn

 

Bà Trần Thị Hoa Lý - Phó chánh văn phòng
Nhân viên
Nguyễn Thị Đạm Thủy

Di động: 0912. 447763
Cơ quan: (0232) 3851205
Email: thuyntd.stttt@quangbinh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kế hoạch; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị; đối nội, đối ngoại; văn thư, lưu trữ; truyền thống; giao dịch một cửa; phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai; phòng chống cháy nổ; công tác điện, nước, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

b) Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Văn hoá - Thể thao và Sở Du lịch.

c) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

b) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, nâng ngạch, xếp hạng  theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

c) Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý về thông tin và truyền thông.

d) Tham mưu công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp dự thảo các quy chế, quy định của Sở và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

e) Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; các chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp tổ chức, tham gia công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, của Khối thi đua KT-KT.

g) Tham mưu công tác đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

h) Làm đầu mối công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

2.3. Công tác kế hoạch; tài chính - kế toán:

2.3.1. Công tác kế hoạch:

a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển ngành năm (05) năm, giai đoạn và hàng năm.

b) Tham mưu xây dựng Kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm, giai đoạn; Kế hoạch kinh phí đầu tư, kinh phí sự nghiệp hàng năm.

c) Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án, chỉ tiêu, giải pháp thúc đẩy ngành thông tin và truyền thông.

d) Xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Thông tin và Truyền thông.

đ) Tham mưu kế hoạch phân công nhiệm vụ các phòng, đơn vị (khi có từ 2 đơn vị trở lên cùng thực hiện 1 nhiệm vụ).

2.3.2. Công tác tài chính - kế toán:

a) Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật; theo dõi, quản lý sự nghiệp, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông.

b) Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban tham mưu triển khai các chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Tham gia, phối hợp các phòng chuyên môn thẩm định các chương trình, dự án thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kinh phí, tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng lập dự toán kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức sử dụng có hiệu quả kinh phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, hợp đồng đối với các chương trình, các nhiệm vụ sự nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện việc huy động, thu hút nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo triển khai các nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, quản lý cơ sở vật chất, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tham mưu có hiệu quả, đúng quy định về việc sử dụng ngân sách, tài sản; kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các quy định, định mức thu, chi theo quy định của pháp luật.

2.4. Công tác hành chính, quản trị, đối nội, đối ngoại:

a) Chủ trì, phối hợp các phòng tổ chức các hoạt động, hội họp của Sở; tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo của Ngành.

b) Tổ chức kiểm tra, tiếp nhận, trao đổi thông tin đi và đến của cơ quan; triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Khối Văn phòng (thư điện tử, QLVB, QLNS, Một cửa điện tử...).

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở theo quy định; thông báo kết luận các cuộc hội ý, giao ban và một số cuộc họp khác.

d) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác hợp tác Quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

đ) Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; kết nối phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ của Sở, của Ngành.

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, một cửa, bảo vệ bí mật nhà nước; lễ tân, khánh tiết, truyền thống; bảo đảm phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan.

f) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn và phòng chống thiên tai, cháy nổ; công tác điện nước, vệ sinh môi trường tại cơ quan; phối hợp thực hiện công tác dự bị động viên và tự vệ cơ quan.

2.5. Được Giám đốc Sở ủy quyền ký giấy đi đường, giấy giới thiệu, lệnh điều xe ô tô cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan khối Văn phòng Sở đi công tác.

2.6. Thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý về công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

[Trở về]