Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 17/2020/QĐ-UBND Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/10/2020 Còn
2 13/2020/QĐ-UBND Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14/07/2020 Còn
3 25/2019/QĐ-UBND Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành cà quản lý văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 12/09/2019 Còn
4 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần. UBND Tỉnh 01/08/2019 Còn
5 21/2019/QĐ-UBND Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 10/07/2019 Còn
6 712/QĐ-UBND Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo) UBND Tỉnh 26/02/2019 Còn
7 32/2018/QĐ-UBND Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh quy định về quản lý đại lý Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/12/2018 Còn
8 10/2018/QB-UBND Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 17/04/2018 Còn
9 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035. Hội đồng Nhân dân tỉnh 18/07/2017 Còn
10 1835/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND Tỉnh 31/10/2016 Còn
11 32/2016/QĐ-UBND Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 25/10/2016 Còn
12 135 /KH-STTTT Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 25/02/2016 Còn
13 114/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 17/02/2016 Còn
14 76/QĐ-STTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 16/02/2016 Còn
15 103/KH-STTTT Công tác pháp chế năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 02/02/2016 Còn
16 02/STTTT-BCXB V/v thông báo gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 Sở Thông tin và Truyền thông 04/01/2016 Còn
17 1076/KH-STTTT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 30/12/2015 Còn
18 80/QĐ-STTTT Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông vào ngân sách nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông 23/12/2015 Còn
19 1035/KH-STTTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 15/12/2015 Còn
20 1009/STTTT-CNTT V/v đôn đốc báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 08/12/2015 Còn
Trang :
1