Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 13/2020/QĐ-UBND Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14/07/2020 Còn
2 47/2020/NĐ-CP Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước Chính Phủ 09/04/2020 Còn
3 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điên tử Chính Phủ 08/04/2020 Còn
4 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư. Chính Phủ 05/03/2020 Còn
5 01/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông 07/02/2020 Còn
6 15/2020/NĐ-CP Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Chính Phủ 03/02/2020 Còn
7 123/QĐ-BTTTT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019. Bộ Thông tin và Truyền thông 22/01/2020 Còn
8 25/2019/QĐ-UBND Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành cà quản lý văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 12/09/2019 Còn
9 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần. UBND Tỉnh 01/08/2019 Còn
10 21/2019/QĐ-UBND Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 10/07/2019 Còn
11 362/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 03/04/2019 Còn
12 712/QĐ-UBND Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo) UBND Tỉnh 26/02/2019 Còn
13 163/QĐ-BTTTT Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018. Bộ Thông tin và Truyền thông 14/02/2019 Còn
14 163/QĐ-BTTTT Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018. Bộ Thông tin và Truyền thông 14/02/2019 Còn
15 32/2018/QĐ-UBND Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh quy định về quản lý đại lý Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/12/2018 Còn
16 10/2018/QB-UBND Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 17/04/2018 Còn
17 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Chính Phủ 01/03/2018 Còn
18 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035. Hội đồng Nhân dân tỉnh 18/07/2017 Còn
19 1835/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND Tỉnh 31/10/2016 Còn
20 32/2016/QĐ-UBND Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 25/10/2016 Còn
Trang :
1