Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 119/2020/NĐ-CP Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Chính Phủ 07/10/2020 Còn
2 17/2020/QĐ-UBND Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/10/2020 Còn
3 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính Phủ 25/09/2020 Còn
4 112/2020/NĐ-CP Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức Chính Phủ 18/09/2020 Còn
5 107/2020/NĐ-CP Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính Phủ 14/09/2020 Còn
6 91/2020/NĐ-CP Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chính Phủ 14/08/2020 Còn
7 90/2020/ND-CP Nghị định số 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính Phủ 13/08/2020 Còn
8 13/2020/QĐ-UBND Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14/07/2020 Còn
9 47/2020/NĐ-CP Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước Chính Phủ 09/04/2020 Còn
10 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điên tử Chính Phủ 08/04/2020 Còn
11 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư. Chính Phủ 05/03/2020 Còn
12 19/2020/ND-CP Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 12/02/2020 Còn
13 01/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông 07/02/2020 Còn
14 15/2020/NĐ-CP Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Chính Phủ 03/02/2020 Còn
15 123/QĐ-BTTTT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019. Bộ Thông tin và Truyền thông 22/01/2020 Còn
16 25/2019/QĐ-UBND Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành cà quản lý văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 12/09/2019 Còn
17 22/2019/QĐ-UBND Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần. UBND Tỉnh 01/08/2019 Còn
18 21/2019/QĐ-UBND Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 10/07/2019 Còn
19 362/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 03/04/2019 Còn
20 712/QĐ-UBND Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo) UBND Tỉnh 26/02/2019 Còn
Trang :
1