Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 49/CT-BTTTT Chỉ thị số 49/CT-BTTTT, ngày 18/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nên tảng số an toàn, lành mạnh. Bộ Thông tin và Truyền thông 18/08/2021 Còn
2 1170/UBND-NCVX Công văn số 1170/UBND-NCVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí. UBND Tỉnh 02/07/2021 Còn
3 03/2021/TT-BNV Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bộ Nội vụ 25/06/2021 Còn
4 03/2021/TT-BTTTT Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 25/06/2021 Còn
5 942/QĐ-TTg Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Chính Phủ 15/06/2021 Còn
6 01/CT-BTTTT Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông 11/01/2021 Còn
7 138/2020/NĐ-CP Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quyết định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Chính Phủ 27/11/2020 Còn
8 39/2020/TT-BTTTT Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông 24/11/2020 Còn
9 119/2020/NĐ-CP Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Chính Phủ 07/10/2020 Còn
10 17/2020/QĐ-UBND Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/10/2020 Còn
11 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính Phủ 25/09/2020 Còn
12 112/2020/NĐ-CP Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức Chính Phủ 18/09/2020 Còn
13 107/2020/NĐ-CP Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính Phủ 14/09/2020 Còn
14 91/2020/NĐ-CP Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chính Phủ 14/08/2020 Còn
15 90/2020/ND-CP Nghị định số 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính Phủ 13/08/2020 Còn
16 13/2020/QĐ-UBND Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14/07/2020 Còn
17 47/2020/NĐ-CP Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước Chính Phủ 09/04/2020 Còn
18 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điên tử Chính Phủ 08/04/2020 Còn
19 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư. Chính Phủ 05/03/2020 Còn
20 19/2020/ND-CP Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 12/02/2020 Còn
Trang :
1