LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

+ Họ và tên: Hoàng Hữu Thái

+ Ngày sinh: 14/4/1964

+ Quê quán: Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 04/9/1993

    Ngày chính thức: 04/9/1994

+ Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngữ văn 

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Điện thoại cơ quan:(0232) 3845535

+ Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn