Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2025 
 Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4373/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2025. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá, phân tích thực trạng cơ sở trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ và giải pháp phát triển hệ thông thông tin cơ sở của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2020 - 2025. 
Theo đó, mục tiêu tổng quát là hiện đại, đồng bộ cơ sở hạ tầng, mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở; đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin ở cơ sở; nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác tổ chức, quản lý hoạt động thông tin cơ sở trong tình hình mới; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân. Thực hiện số hoá và lưu trữ cơ sở dữ liệu trên môi trường mạng, tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa truy cập thông tin nhanh chóng, thuận lợi; Đảm bảo thông tin hai chiều từ tỉnh đến cơ sở nhằm giải quyết những bức xúc của người dân ở cơ sở và từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

100% xã, phường, thị trấn: được đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh cơ sở, trong đó có trên 50% xã được đầu tư thiết lập đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông.

100% xã, phường, thị trấn thiết lập trang thông tin điện tử; có kết nối internet thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng phát thanh, truyền hình chất lượng cao; phủ sóng thông tin di động, kết nối băng thông rộng và có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập.

100% số xã, phường, thị trấn có báo Nhân dân, Báo Quảng Bình đến trong ngày; 50% khu dân cư tập trung có bảng tin điện tử, cụm thông tin điện tử.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có thiết bị nghe - xem; 100% hộ dân được cung cấp kịp thời những thông tin quan trọng, thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp của tỉnh, của địa phương; 100% hộ dân được sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông phổ cập.

Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai Đề án:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở

Tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở với việc triển khai các chương trình, dự án có nhiệm vụ tương đồng.

Rà soát, ưu tiên đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các trang thông tin điện tử, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, thư viện, bảng tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở điện tử…

Hiện đại hóa hạ tầng và đa dạng hóa dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin về cơ sở theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân ở từng vùng miền.

Tăng cường thông tin cơ sở hai chiều; các cơ quan nhà nước có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng tới người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Xây dựng, bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở ở cấp xã.

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thông tin cơ sở.

Phòng TTBCXB

[Trở về]