Bản in     Gởi bài viết  
TT số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 
 Tải file tại đây.
[Trở về]