Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới 
Công văn số 774/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]