Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021 
Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch giai đoạn...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 6/2020 
Ngày 01/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1479/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2020 
Ngày 06/7/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1755/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 9/2020 
Ngày 03/9/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2333/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 9/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 11/2020 
Ngày 06/11/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2823/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp