Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Các văn bản quy định về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006

 
3. Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT về việc Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
 
4. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
 
5. Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
 
 
7. Thông tư số  03/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
8. Thông tư số 19/2011 ngày 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

9. Thông tư số 35/2011/TT-BTTTT ngày 06/12/2011 về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

[Trở về]