Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện tiêu chí Bưu điện - Chương trình MTQGXDNTM 

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ BƯU ĐIỆN - CHƯƠNG TRÌNH MTQGXDNTM

STT

Tên đơn vị hành chính

Thời hạn hoàn thành tiêu chí

Tiêu chí về điểm phục vụ bưu chính, viễn thông

Tiêu chí có internet đến thôn

I

 Thành phố Đồng Hới

 

 

 

1

 Xã Quang Phú

2013

Đạt

Đạt

2

 Xã Lộc Ninh

2015

Đạt

Đạt

3

 Xã Bảo Ninh

2015

Đạt

Đạt

4

 Xã Nghĩa Ninh

2020

Đạt

Đạt

5

 Xã Thuận Đức

2015

Đạt

Đạt

6

 Xã Đức Ninh

2015

Đạt

Đạt

II

 Huyện Minh Hóa

 

 

 

0

Xã Dân Hóa

2020

Đạt

Đạt

2

 Xã Trọng Hoá

2020

Đạt

Đạt

3

 Xã Hóa Phúc

2015

Đạt

Đạt

4

 Xã Hồng Hóa

2020

Đạt

Đạt

5

 Xã Hóa Thanh

2020

Đạt

Đạt

6

 Xã Hóa Tiến

2020

Đạt

Đạt

7

 Xã Hóa Hợp

2015

Đạt

Đạt

8

 Xã Xuân Hóa

2020

Đạt

Đạt

9

 Xã Yên Hóa

2020

Đạt

Đạt

10

 Xã Minh Hóa

2020

Đạt

Đạt

11

 Xã Tân Hóa

2020

Đạt

Đạt

12

 Xã Hóa Sơn

2020

Đạt

Chưa đạt

13

 Xã Quy Hóa

2014

Đạt

Đạt

14

 Xã Trung Hóa

2015

Đạt

Đạt

15

 Xã Thượng Hóa

2020

Đạt

Đạt

III

 Huyện Tuyên Hóa

 

 

 

1

 Xã Hương Hóa

2015

Đạt

Đạt

2

 Xã Kim Hóa

2020

Đạt

Đạt

3

 Xã Thanh Hóa

2020

Đạt

Đạt

4

 Xã Thanh Thạch

2020

Đạt

Đạt

5

 Xã Thuận Hóa

2020

Đạt

Đạt

6

 Xã Lâm Hóa

2020

Đạt

Đạt

7

 Xã Lê Hóa

2020

Đạt

Đạt

8

 Xã Sơn Hoá

2020

Đạt

Đạt

9

 Xã Đồng Hóa

2020

Đạt

Đạt

10

 Xã Ngư Hóa

2020

Đạt

Chưa đạt

11

 Xã Nam Hoá

2020

Đạt

Đạt

12

 Xã Thạch Hóa

2020

Đạt

Đạt

13

 Xã Đức Hóa

2020

Đạt

Đạt

14

 Xã Phong Hóa

2015

Đạt

Đạt

15

 Xã Mai Hóa

2020

Đạt

Đạt

16

 Xã Tiến Hóa

2015

Đạt

Đạt

17

 Xã Châu Hóa

2014

Đạt

Đạt

18

 Xã Cao Quảng

2020

Đạt

Đạt

19

 Xã Văn Hóa

2015

Đạt

Đạt

IV

 Huyện Quảng Trạch

 

 

 

1

 Xã Quảng Hợp

2020

Đạt

Đạt

2

 Xã Quảng Kim

2020

Đạt

Đạt

3

 Xã Quảng Đông

2020

Đạt

Đạt

4

 Xã Quảng Phú

2015

Đạt

Đạt

5

 Xã Quảng Châu

2020

Đạt

Đạt

6

 Xã Quảng Thạch

2020

Đạt

Đạt

7

 Xã Quảng Lưu

2015

Đạt

Đạt

8

 Xã Quảng Tùng

2015

Đạt

Đạt

9

 Xã Cảnh Dương

2015

Đạt

Đạt

10

 Xã Quảng Tiến

2020

Chưa đạt

Đạt

11

 Xã Quảng Hưng

2020

Đạt

Đạt

12

 Xã Quảng Xuân

2015

Đạt

Đạt

13

 Xã Cảnh Hóa

2020

Đạt

Đạt

14

 Xã Quảng Liên

2020

Đạt

Đạt

15

 Xã Quảng Trường

2020

Chưa đạt

Đạt

16

 Xã Quảng Phương

2020

Chưa đạt

Đạt

17

 Xã Quảng Long

2020

Đạt

Đạt

18

 Xã Phù Hóa

2020

Đạt

Đạt

19

 Xã Quảng Thọ

2020

Đạt

Đạt

20

 Xã Quảng Tiên

2015

Đạt

Đạt

21

 Xã Quảng Thanh

2015

Chưa đạt

Đạt

22

 Xã Quảng Trung

2020

Đạt

Đạt

23

 Xã Quảng Phong

2020

Chưa đạt

Đạt

24

 Xã Quảng Thuận

2020

Đạt

Đạt

25

 Xã Quảng Tân

2020

Đạt

Đạt

26

 Xã Quảng Hải

2020

Đạt

Đạt

27

 Xã Quảng Sơn

2020

Chưa đạt

Đạt

28

 Xã Quảng Lộc

2020

Đạt

Đạt

29

 Xã Quảng Thủy

2020

Đạt

Đạt

30

 Xã Quảng Văn

2020

Đạt

Đạt

31

 Xã Quảng Phúc

2020

Đạt

Đạt

32

 Xã Quảng Hòa

QII/2013

Đạt

Đạt

33

 Xã Quảng Minh

2020

Chưa đạt

Đạt

V

 Huyện Bố Trạch

 

 

 

1

 Xã Xuân Trạch

2020

Đạt

Đạt

2

 Xã Mỹ Trạch

2020

Đạt

Đạt

3

 Xã Hạ Trạch

2015

Đạt

Đạt

4

 Xã Bắc Trạch

2015

Đạt

Đạt

5

 Xã Lâm Trạch

2020

Đạt

Đạt

6

 Xã Thanh Trạch

2020

Đạt

Đạt

7

 Xã Liên Trạch

 

Đạt

Đạt

8

 Xã Phúc Trạch

2020

Đạt

Đạt

9

 Xã Cự Nẫm

2020

Đạt

Đạt

10

 Xã Hải Trạch

2020

Đạt

Đạt

11

 Xã Thượng Trạch

2020

Chưa đạt

Chưa đạt

12

 Xã Sơn Lộc

2020

Đạt

Đạt

13

 Xã Phú Trạch

2020

Đạt

Đạt

14

 Xã Hưng Trạch

2020

Đạt

Đạt

15

 Xã Đồng Trạch

2015

Đạt

Đạt

16

 Xã Đức Trạch

2020

Đạt

Đạt

17

 Xã Sơn Trạch

2020

Đạt

Đạt

18

 Xã Vạn Trạch

2015

Đạt

Đạt

19

 Xã Hoàn Trạch

2014

Đạt

Đạt

20

 Xã Phú Định

2020

Đạt

Đạt

21

 Xã Trung Trạch

2015

Chưa đạt

Đạt

22

 Xã Tây Trạch

2020

Đạt

Đạt

23

 Xã Hoà Trạch

2020

Đạt

Đạt

24

 Xã Đại Trạch

2015

Đạt

Đạt

25

 Xã Nhân Trạch

2020

Đạt

Đạt

26

 Xã Tân Trạch

2020

Chưa đạt

Chưa đạt

27

 Xã Nam Trạch

2020

Đạt

Đạt

28

 Xã Lý Trạch

2020

Đạt

Đạt

VI

 Huyện Quảng Ninh

 

 

 

1

 Xã Trường Sơn

2020

Đạt

Đạt

2

 Xã Lương Ninh

2015

Chưa đạt

Đạt

3

 Xã Vĩnh Ninh

2014

Đạt

Đạt

4

 Xã Võ Ninh

2015

Đạt

Đạt

5

 Xã Hải Ninh

2020

Đạt

Đạt

6

 Xã Hàm Ninh

2020

Đạt

Đạt

7

 Xã Duy Ninh

2020

Đạt

Đạt

8

 Xã Gia Ninh

2020

Đạt

Đạt

9

 Xã Trường Xuân

2020

Đạt

Đạt

10

 Xã Hiền Ninh

2020

Đạt

Đạt

11

 Xã Tân Ninh

2020

Đạt

Đạt

12

 Xã Xuân Ninh

2015

Đạt

Đạt

13

 Xã An Ninh

2020

Đạt

Đạt

14

 Xã Vạn Ninh

2020

Đạt

Đạt

VII

Huyện Lệ Thủy

 

 

 

1

Xã Hồng Thủy

2020

Đạt

Đạt

2

Xã Ngư Thuỷ Bắc

2020

Đạt

Đạt

3

 Xã Hoa Thủy

2020

Đạt

Đạt

4

 Xã Thanh Thủy

2020

Đạt

Đạt

5

 Xã An Thủy

2015

Đạt

Đạt

6

 Xã Phong Thủy

QII/2013

Đạt

Đạt

7

 Xã Cam Thủy

2020

Đạt

Đạt

8

 Xã Ngân Thủy

2020

Chưa đạt

Đạt

9

 Xã Sơn Thủy

2020

Đạt

Đạt

10

 Xã Lộc Thủy

2015

Đạt

Đạt

11

 Xã Ngư Thuỷ Trung

2020

Đạt

Chưa đạt

12

 Xã Liên Thủy

2015

Đạt

Đạt

13

 Xã Hưng Thủy

2020

Đạt

Đạt

14

 Xã Dương Thủy

2015

Đạt

Đạt

15

 Xã Tân Thủy

2015

Đạt

Đạt

16

 Xã Phú Thủy

2020

Đạt

Đạt

17

 Xã Xuân Thủy

2020

Đạt

Đạt

18

 Xã Mỹ Thủy

2015

Đạt

Đạt

19

 Xã Ngư Thủy Nam

2020

Đạt

Đạt

20

 Xã Mai Thủy

2015

Đạt

Đạt

21

 Xã Sen Thủy

2020

Đạt

Đạt

22

 Xã Thái Thủy

2020

Đạt

Đạt

23

 Xã Kim Thủy

2020

Chưa đạt

Đạt

24

 Xã Trường Thủy

2020

Chưa đạt

Đạt

25

 Xã Văn Thủy

2020

Đạt

Đạt

26

 Xã Lâm Thuỷ

2020

Chưa đạt

Đạt

[Trở về]